REGULAMIN REZERWACJI

1. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.apartamenty.sopot.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. a Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.

2. Odpowiedzialność.

Niniejszym informujemy, że choć apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentów, jak również utrzymania ich standardu, nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Apartamentów, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Ponadto apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Klienta podczas jego pobytu w Apartamencie.

3. Rezerwacja.

3.1. Rezerwacja Apartamentu wymaga:

a) Wypełnienia formularza zgłoszeniowego rezerwacji, umieszczonego na stronie internetowej www.apartamenty.sopot.pl

b) Wpłaty zadatku w wysokości 40% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 66 1090 1102 0000 0001 3506 1715 lub za pomocą karty kredytowej.

3.2. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja uzyskuje status „potwierdzonej” w momencie otrzymania wpłaty na ww. konto bankowe. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od Umowy Najmu.

3.3. Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałe 60% wartości rezerwacji gotówką, kartą płatniczą lub przelewem (okazując dowód wpłaty) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w momencie odbioru kluczy do Apartamentu.

3.4. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

3.5. Jeśli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 5 dni od daty przyjazdu, należy wpłacić na konto 100% wartości rezerwacji.

3.6. W razie jakichkolwiek problemów z rezerwacją lub płatnością Klient powinien skontaktować się telefonicznie (+48 665 665 465) lub mailowo (info@apartamenty.sopot.pl) z apartamenty.sopot.pl sp. z o.o.

4. Zmiany w rezerwacji.

Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów pobytu. Klient informuje telefonicznie (+48 665 665 465) lub mailowo (info@apartamenty.sopot.pl) apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Niewykorzystanie rezerwacji bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu, z przyczyn niezależnych od apartamenty.sopot.pl sp. z o.o., nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

5. Umowa Najmu.

Umowa zawarta pomiędzy apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu oraz miejsca postojowego w hali garażowej. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.

6. Zasady pobytu.

6.1. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia wyjazdu.

6.2. Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie (+48 665 665 465) lub mailowo (info@apartamenty.sopot.pl) apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu w celu umówienia godziny odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie (+48 665 665 465) osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

6.3. Przekazanie kluczy do Apartamentu odbywa się do godziny 20:00. Przyjazd Klienta po godzinie 20:00 obciążany jest dodatkową opłatą w wysokości 50zł, natomiast po godzinie 22:00 (lecz nie później niż do godziny 24:00) – 100zł.

6.4. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Apartamencie nie może przekraczać 4 osób. W razie naruszenia tego punktu apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

6.5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 06:00). W razie uzasadnionej skargi skierowanej do apartamenty.sopot.pl sp. z o.o., osoba reprezentująca apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

6.6. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. Klient pozostawia Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie – według wyboru apartamenty.sopot.pl sp. z o.o.

7. Palenie.

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jest ono możliwe jedynie na balkonie bądź tarasie.

8. Zwierzęta domowe.

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych.

9. Płatności i ceny.

9.1. Wszystkie ceny usług świadczonych przez apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

9.2. Opłata uiszczana przez Klienta zawiera opłaty za media (woda, prąd, ogrzewanie, Internet, telewizja kablowa) oraz koszty sprzątania końcowego, w tym wymiany pościeli i ręczników.

9.3. Faktura VAT jest wystawiana na dane Klienta. Jeżeli odbiorcą faktury VAT ma być inna osoba lub firma konieczne jest podanie dokładnych danych przy dokonywaniu rezerwacji.

10. Obiekt zastępczy.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mający charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od apartamenty.sopot.pl sp. z o.o., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11. Dane osobowe.

Apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest apartamenty.sopot.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hetmańska 17, 81-412 Gdynia, KRS 0000274886, NIP 586-21-87-631, REGON 220375563.

12. Reklamacje.

12.1. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

12.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie do biura apartamenty.sopot.pl sp. z o.o., ul. Hetmańska 17, 81-412 Gdynia.

12.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

12.4. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy.

13. Wybór prawa.

Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby apartamenty.sopot.pl sp. z o.o.